Пожелания на бурятском языке


Уг гарбалаа у h анда хаянгуй
Y гэеэ h алхинда хиидхуулэнгуй
Y реэлээ улхэжэ, заяагаа залгажа
Y еын уедэ мунхэжэ жаргая!

*

Сарюун h айхан сэдьхэлтнай хорон угэдэ бу оруужа
Сэгээн сэбэр h анаантнай адаг мууда бу абтуужа
Урагшатай талаантай эрмэлзэлтнай хохир тоо h ондо бу дарагдуужа
Залгажа яба h ан ажал хэрэгтнай омог заяагаа бу алдуужа!

*

Дошкольная педагогика с осноВам и методик воспитания и обучения. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд.

*

Саган hара сэлмэжэ
Сагай байдал хубилба.
Саган эдеэн дэлгэржэ
Сагаалгамнай эхилбэ!

*

Светлый праздник Сагаалган
Сегодня мы встречаем,
Вам привет горячий свой
От сердца посылаем!

*

Здоровья, мира и добра
От души желаем!
ССагаалганом всех друзей
Нынче поздравляем.

*

Белый месяц! Белый месяц!
Месяц долгожданный!
Сагаалган – народный праздник,
Он всегда желанный.

*

Вы сжигайте на костре
Все свои напасти!
Выше к солнцу пусть летит
Конь вороней масти!

*

Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

*

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

*

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

*

Праздник бродит по свету
Входит в детские сны
В день рождения планеты,
В день рождения луны.

*

Позабудем печали,
Миром кончим раздор,
В этот день начинаем
С Буддой мы разговор.

*

Пусть закружится ехор,
Как в степи белый снег.
Радость – это неплохо.
Счастлив будь, человек!

*

Пусть натянуты нервы,
Скачет конь как огонь,
А прибудет пусть первым
Белый в яблоках конь.

*

Праздник бродит по свету,
Скоро будет весна.
С днем рожденья, планета!
С днем рожденья, луна!

*

Шэнэ жэлдэ шэн зоригтой,
Жэбжэгэр задарюун бэетэй,
Жаргал дүүрэн шарайтай.
Ябахатнай болтогой!

*

Будьте здоровы в Новом году
Будьте стройны и красивы,
Пусть сияют радостью ваши лица.
Да будет так!

*

Абын эжын уреэлтэй
Аглаг тэнюун нютагтаа
Арюан hайхан байдалтай
Амгалан hуухатнай болтогой!

*

С благословения родителей,
На благодатной земле,
Живите счастливо и в достатке!

*

Хурим түрын үреэлнүүд

Эгээл һайхые хүсэгшэ:
Эгэшэ, дүүнэр, эжытнай.

ХУРИМАЙ ҮРЕЭЛНҮҮД

*

Үбэр дээрээ үргэһэн
Эжыгээ һанажа ябаарай,
Эжэл нүхэртэеэ
Эбтэй амгалан жаргаарай.

*

Хүнэй хажууда зэргэлхэ хүбүүтэй болоорой,
Хүлэгэй хойно жороолхо унагатай ябаарай.

*

Хадамай холо газарта
Эхэеэ һанажа ябаарай,
Бэрхэшээлтэй сагай болоо һаань,
Эсэгэеэ һанажа ябаарай.

*

Алтан дэлхэйн нюрган дээрэ
Ажабайдал бэлэглэһэн
Аба, эжы хоёрһоош
Үнэтэй юумэн байхагүй,
Үе наһандаа һанажа ябаарай!

*

Ороһониие угтажа,
Гараһаниие үдэшэжэ,
Урдуураа гараһаниие ундалуулжа,
Хойгуураа гараһаниие хүндэлжэ ябаарай!

*

Ошоһон газартаа олон боложо,
Байһан газартаа баян боложо,
Хододоо һайн ябажа,
Энхэ амгалан жаргаарай!

*

Зондо хэлсүүлэнгүй,
Золтой жаргалтай
Бэри гүүлэжэ ябаарай.
Эрын ухаанда абтангүй,
Эхэнэрэй дээжэ
Эрхим гүүлэжэ ябаарай!

*

Хара торго хадхан ошоорой,
Хадам баабайдаа мүргэн ошоорой.
Хүхэ торго хүшэн ерээрэй,
Хүрьгэн хүбүүндэ мүргэн ошоорой!

*

Долоон ханатай гэрые
Добо газарта бодхоожо,
Долоо, найман хүбүүдэй
Эхэнь боложо жаргаарай!

*

Улаагшан үнеэнэй ерэхэдэ,
Һуулга барин угтаарай.
Ураг эльгэнэй ерэхэдэ,
Уураг улаан сайгаар угтаарай.

*

Үреэ унагантнай морин болог,
Үри хүүгэдтнай хүн болог.
Энхэ жаргалтай, мүнхэ нэрэтэй,
Баян бэлигтэй, дүүрэн хэшэгтэй һуугаарайгты.

*

Уужам тоонто нютагтаа,
Үлзы һайхан дайдадаа
Улаан нараяа угтажа,
Удаан жаргал эдлэгты.

*

Эбдэршэгүй эбтэй,
Һалашагүй дуратай,
Ута наһа наһалжа,
Удаан жаргал эдлэжэ,
Амгалан жэгдэ, тэгшэ һайхан
Һуухатнай болтогой!

*

Буян хэшэгтэй ханилжа,
Уян сэдьхэлтэй ябагты.
Хатуу зориг барижа,
Хамаг бэрхэшээл дабагты!

*

Аха заха зоноо
Хүндэлжэ хододоо һурагты,
Эхэ эсэгын захяае
Эдлэжэ дүүрэн ябагты.

*

Урда хормойгоо аша гушанартаа гэшхүүлээрэй,
Хойто хормойгоо хони хурьгадтаа гэшхүүлээрэй.

*

Хада гэшхэбэб гэжэ,
Халюу гэшхэжэ ябаарай.
Бута гэшхэбэб гэжэ,
Булга гэшхэжэ ябаарай.

*

Табан хушуун малтнай тарган,
Тараг, айрагтнай билтаржа байг,
Һүри үбһэнтнай элбэг,
Һү, тарагтнай билтаржа байг.

*

Аянда ябабал олзотой,
Анда ябабал, ганзагатай ябаарай,
Аба эжыдээ ашатай,
Аха дүүдээ хайратай ябаарайгты.

*

Мүнгэн шэнги мүнхэ нэрэтэй,
Мүшэн шэнги мүнхэ солотой,
Түмэн зоной түрүү ябаарайт,
Олон зоной орой ябаарайт.

*

Уула шэнги үндэр ухаатай,
Далай шэнги номин зүрхэтэй,
Холые хаража бүһэлэн тойрохо
Бэрхэ хүбүүд, басагад болооройт!

*

Худан ехэ уһатай,
Хуудам үргэн талатай,
Хамтын баян ажалтай,
Хани олон нүхэдтэй,
Үндэр сагаан байшантай,
Үнэр золтой һуугаарайт.

*

Уреэлнууд. Благопожелания

Жороо мориной жолоо бариха
Хатарша хээрын хазар бариха
Олон зоной түрүү болохо

*

Урин дободоо гэрээ табижа
Уужам таладаа малаа үдхэжэ
Эртэ бодожо, орой унтажа
Олон зоной ударидагша боложо
Түмэн зоной түрүү боложо
Ута наhатай, удаан жаргалтай ябагты!

*

Мориной жолоо элээжэ байг
Мүнхэ hайхан богоhыетнай
Айлшад ходо элээжэ байг!

*

Зудгүй газартаа зуhажа
Зоболонгүй нютагтаа жаргажа
Үри хуугэдтээ үргүүлжэ
Ная хүрэжэ налайжа ябаарайгты!

*

Ажалай Герой болоорой
Арадтаа, засагтаа магтуулжа
Алтан орденоор шагнуулаарай

*

Нохой елдэ барандаа hайн
Yнэр Yдхэн, баян, эдьхэ эдеэтэй
Ябаhан газартаа яргалтай
Ерэhэн дайдадаа хундэтэй ябахатнай яалай!

*

Малгаашан бYри нараяа угтажа
Малгаашаар бодожо бурхадтаа мургэжэ
хYYндэ муу хээгойеэр
hайн юYмэнаан дутаагойеэр
удаан жаргал эдлэжэ беяхиитнай хYсэнэб!

*

Информатор Ринчинов Аюша Дабаевич – руководитель Народного фольклорного ансамбля «Уряал »

*

Информатор преподаватель Колледжа им. П.И. Чайковского – Дылгырова Оюна Санжижаповна

*